Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

23-03-2018

 Grundvandskortlægningen afgrænser som noget nyt indvindingsoplande uden for OSD (Områder med særlige drikkevandsinteresser) iht. jordforureningsloven

Temaet indvindingsoplande uden for OSD i henhold til jordforureningsloven er nu tilgængelig på Danmarks Arealinformation.

​Temaet anvendes udelukkende til sagsbehandling efter jordforureningsloven, herunder regionernes prioritering af den offentlige oprydningsindsats.

Temaet findes ved at følge følge denne vejledning og søge i lagkatalog.

Indvindingsoplande uden for OSD iht. jordforureningsloven afgrænses udelukkende, hvor der pumpes for at afværge fra en forurening og hvor denne afværgepumpning påvirker udbredelsen af et indvindingsopland til et alment vandværk. Afgrænsningen af indvindingsoplande uden for OSD iht. jordforureningsloven afgrænses som foreningsmængden af et opland hhv. påvirket og ikke påvirket af afværgepumpningen. For nærmere beskrivelse se notatet Indvindingsoplande i henhold til jordforureningloven.

Indvindingsoplande uden for OSD iht. jordforureningsloven afgrænses af grundvandskortlægningen, men udpeges ikke i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Temaet viser ikke et fuldt billede af indvindingsoplande til almene vandværker, der skal administreres efter iht. jordforureningsloven. Hvis brugeren skal skabe overblik over indvindingsoplande til almene vandværker, der skal administreres efter i forhold til jordforureningsloven, skal temaet kobles med indvindingsoplande uden for OSD, der udpeges iht. vandforsyningsloven samt indvindingsoplande inden for OSD.