Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNye-overfladevandstemaer-er-publiceret-på-Arealinformation-

03-02-2012

 Nye overfladevandstemaer er publiceret på Arealinformation

Tilgængelighed til data om vand er blevet betydeligt forbedret
Syv nye temaer er blevet publiceret på Arealinformation under overskriften ’Overfladevand’. Med de nye temaer er det nu muligt at se, hvor der er indsamlet prøver på overfladevandsområdet samt overordnede oplysninger om prøvernes formål. Desuden er tilgængeligheden til data om vand blevet betydeligt forbedret, idet der er mulighed for at se og downloade udvalgte data i form af grafer eller tabeller.
De syv nye vandtemaer er:
  • Stationstema indeholdende oversigt over tilsyn, prøveantal og prøveformål i vandløb
  • Stationstema indeholdende oversigt over tilsyn, prøveantal og prøveformål i søer
  • Stationstema indeholdende oversigt over tilsyn, prøveantal og prøveformål i marine områder
  • Tema med angivelse af seneste værdi for Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) for viste stationer samt tidsserier vist vha. grafer og tabeller
  • Tema med indgang til tabeller med værdier for Dansk Fysisk Indeks i vandløb
  • Biologisk tema med indgang til tabeller over registreret smådyrsfauna og -antal i vandløb
  • Vandkemisk tema med indgang til tabeller over udvalgte parametre for stationer i vandløb, søer og marine områder
Stationstemaer for hhv. søer, vandløb og marine områder
Temaerne indeholder en visning af stationer i vandløb, søer og marine områder, hvor disse stationer anvendes til indsamling af feltdata og prøver til analyse af biologiske og fysisk/kemiske formål som f.eks. registrering af næringsstoffer og faunaregistreringer.
Formålet med temaet er at præsentere den geografiske placering af vandløbsstationer i Danmark sammen med oplysninger om tilsyn foretaget på disse stationer gennem årene.

Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI)
Temaet indeholder en visning af den aktuelle værdi samt udvikling over tid af den biologiske vandløbs­kvalitet på de steder, hvor der er udtaget prøver til bestemmelse af Dansk VandløbsFaunaIndeks (DVFI).
Beregning af DVFI er en metode til bedømmelse af den biologiske vandløbskvalitet. Anvendelse af DVFI gør det muligt, ud fra de regelmæssige bedømmelser, at vurdere udviklingen af vandløbenes biologiske tilstand.
Formålet med faunabedømmelserne er, ud fra den fundne biologiske tilstand, at vurdere, hvorvidt de til vandløb knyttede kvalitetskrav (målsætningerne) er opfyldt.
Formålet med temaet er at præsentere den biologiske vandløbskvalitet via DVFI-indekset for målestationerne i de respektive vandløb i Danmark.

Fysisk indeks
Temaet indeholder en visning af stationer i vandløb, hvor disse stationer anvendes til indsamling af en række forskellige prøver/data til grundlag for bestemmelsen af fysisk indeks.
Beregning af det fysiske indeks foretages på baggrund af indsamlede data omkring fysisk kvalitet. Beskrivelse af fysisk kvalitet er baseret på, at man vurderer tilstedeværelsen af forskellige morfologiske elementer i vandløbet. Vurderingen omfatter tilstedeværelse af naturlige elementer i forhold til elementer, der er opstået som følge af menneskeskabte indgreb i vandløbets naturlige forløb.
Formålet med temaet er at præsentere en geografiske placering af vandløbsstationer i Danmark, sammen med figurer og tabeller, der viser den tidsmæssige udvikling i det fysiske indeks.

Biologisk tema
Temaet indeholder en visning af stationer på overfladevandsområdet, hvor disse stationer anvendes til indsamling og registrering af data om vandløbsfaunaen.
Der gives mulighed for visning samt download af artslister for den enkelte station.
Formålet med temaet er at præsentere den geografiske placering af vandløbsstationer i Danmark sammen med muligheden for at vise og gemme konkrete artslister.

Vandkemisk tema
Temaet indeholder en visning af stationer på overfladevandsområdet, hvor disse stationer anvendes til indsamling og registrering af data om fysisk-kemiske parametre i vandløbet.
Formålet med temaet er at præsentere den geografiske placering af vandløbsstationer i Danmark sammen med muligheden for at vise og gemme konkrete datalister med oplysninger om fysisk/kemiske forhold i vandløbet, herunder en eventuel tidsmæssig udvikling i konkrete parametre.

Tidligere temaer med hhv. vandløbsfauna- og vandløbsfiskestationer
I forbindelse med publiceringen af de syv nye temaer er de to allerede eksisterende temaer, der indeholder en oversigt over stationer med hhv. fauna- eller fiskeundersøgelser, blevet fjernet fra Arealinformation. Den samme information vil kunne genfindes i de nye vandløbstemaer.
Det skal understreges, at i modsætning til de to fjernede temaer, så opdateres de nye temaer løbende.

Eventuelle justeringer af de nye temaer
De nye temaer præsenterer udvalgte data fra overfladevandsområdet. Der er således fortsat mulighed for udvidelse i forhold til justeringer af de nye temaer eller i forhold til eventuelle nye temaer. Har du feed back vedrørende de nye overfladevandstemaer, så send os en mail på miljoeportal@miljoeportal.dk