Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNye-tiltag-på-Arealinformation

29-01-2016

 Nye tiltag på Arealinformation

Flere nye tiltag er lanceret på Arealinformation. Omfatter bl.a. datamodelændringer af tre grundvandstemaer.


Den 27. januar 2016 blev forskellige nye tiltag lanceret på Arealinformation. Lancering er forløbet uden problemer til glæde for Arealinformations mange brugere.

De nye tiltag omfatter:
- Datamodelændringer af tre grundvandstemaer
- Navneændringer af to naturbeskyttelsestemaer
- Opdaterede data er tilgængelige i temaet ’HNV (områder med høj naturværdi)’
- Opdatering af temaet ’Naturregistreringer (VVM o.a.)’
- Temaet 'Operative sø- og vandløbsstationer' er udgået
- Diverse fejlrettelser

Datamodelændringer af tre grundvandstemaer

Temaet ’Nitratfølsomme indvindingsområder’ har ændret navn til ’Følsomme indvindingsområder’.
Temaet er blevet splittet op i to kategorier hhv. ’Nitratfølsomme-’ og ’Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder’. Der er pt. alene data i kategorien ’Nitratfølsomme indvindingsområder’. Kategorien
’Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder’ er klar til at kunne håndtere data, når næste Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer træder i kraft.


Temaet ’Indsatsområder mht. nitrat’ har ændret navn til ’Indsatsområder’.

Temaet er blevet splittet op i to kategorier hhv. ’Nitratfølsomme-’ og ’Sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder’. Der er pt. alene data i kategorien ’Nitratfølsomme indsatsområder’. Kategorien ’Sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder’ er klar til at kunne håndtere data, når næste Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer træder i kraft.

 

 

Temaet ’Drikkevandsinteresser – seneste viden’ har ændret navn til ’Drikkevandsinteresser’.
Data i temaet ’Drikkevandsinteresser – seneste viden’ overgår til at være historiske data og opdateres ikke.

Læs mere om ​ændringerne i datamodellerne​ (nyhed publiceret 27.11.2015)

Navneændring af naturbeskyttelsestemaer

Temaet ’EF-Fuglebeskyttelsesområder’ har ændret navn til ’NATURA 2000- Fuglebeskyttelse’.
Data i temaet ’EF-Fuglebeskyttelsesområder’ overgår til at være historiske data og opdateres ikke.

Temaet ’EF-habitatområder’ har ændret navn til ’NATURA 2000 – Habitatområder’.
Data i temaet ’EF-habitatområder’ overgår til at være historiske data og opdateres ikke.


Opdaterede data er tilgængelige i temaet ’HNV (områder med høj naturværdi)’

HNV-temaet er blevet opdateret med data fra 2015 og er dermed klar til at blive anvendt som baggrund for naturplejetilskud uden for NATURA 2000.

Desuden er der ændret i kolonnerne. Kolonnen 'Levesteder' er blevet erstattet af kolonnen 'Forekomst af rødlistet/bilagsart 3'.

HNV (High Nature Value) viser områder med høj naturværdi i det åbne land. Naturværdien er beregnet af DCE – Nationalt center for Miljø og Energi for NaturErhvervsstyrelsen.

Læs hvilke besigtigelser der indgår​ i HNV-kortlægningen​.


Opdatering af temaet ’Naturregistreringer (VVM o.a.)’

Temaet ’Naturregistreringer (VVM o.a.) er blevet opdateret med CVR-numre på de virksomheder og organisationer, der har meldt sig som leverandører af data til Miljøportalen. Data der bliver udstillet i temaet ’Naturregistreringer (VVM o.a.)’ lægges først i Naturdatabasen vha. værktøjet NaturAppl, hvorefter data automatisk bliver vist på Arealinformation. Pt. afventes en opdatering af NaturAppl, der kommer i nærmeste fremtid.


Temaet 'Operative sø- og vandløbsstationer'.

Temaet er udgået på anmodning af Naturstyrelsen.


Diverse fejlrettelser

Der er blevet rettet fejl i forhold til editering af temaet ’Områdeklassificering’.
Desuden er der foretaget fejlrettelser af mere teknisk karakter.