Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksRåstoffer-på-Danmarks-Arealinformation

04-06-2013

 Råstoffer på Danmarks Arealinformation

Det er muligt at finde opdaterede oplysninger om råstoffer på Danmarks Arealinformation
Det er muligt at finde opdaterede oplysninger om råstoffer på Danmarks Arealinformation. Alle fem regioner har inddateret data om råstoffer. Data kan findes under temaet ’Råstoffer’. De to lag viser hhv. råstofgraveområder og råstofinteresseområder.
 
Råstofgraveområder dækker over sand, sten, grus og ler, der primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder. Disse områder kan ikke benyttes til andre formål, der kan besværliggøre den fremtidige råstofudvinding. Kommunerne er som udgangspunkt forpligtet til at tage højde for beskyttelsesinteresser såsom fortidsminder, beskyttede naturtyper m.v. ved tilladelse til råstofudvinding.
 
Råstofinteresseområdet  skal i hht. loven kortlægges af Regionsrådet efter råstofforekomster på landjorden. Ud fra geologien er der i disse områder en vis sandsynlighed for råstofforekomster. Områderne bliver nærmere undersøgt af Regionsrådet i samarbejde med råstoferhvervet og lodsejerne for at vurdere og afgøre om de pågældende arealer senere skal betegnes som råstofgraveområder.  Der kan kun i begrænset omfang gives tilladelse til råstofudvinding indenfor et interesseområde, hvis der forelægger dokumentation for råstoffets forekomst.  Regionen skal ligeledes give tilladelse, mens områderne ikke må benyttes til formål, der kan forhindre eller genere udvinding af fremtidige råstofforekomster.