Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksRoadshow-undervisning-i-Miljøportalens-fagsystemer

07-07-2014

 Roadshow: undervisning i Miljøportalens fagsystemer

Miljøportalen tilbyder kommunale medarbejdere gratis undervisning i Miljøportalens fagsystemer

Danmarks Miljøportal understøtter den digitale miljøforvaltning ved at sikre, at offentlige miljødata kan opbevares og deles på tværs af myndighederne. Vi stiller en række systemer og service til rådighed til fx kommunerne, som understøtter den digitale miljøforvaltning. Miljøportalen er ejet af Miljøministeriet, kommunerne og regionerne.

Vi har erfaret, at flere kommunale brugere efterspørger undervisning i Miljøportalens løsninger fx NaturAppl, Arealinformation og Puls. Miljøportalen tager derfor fra november 2014 rundt i landet for at tilbyde undervisning.

Hvad skal undervisningen hos jer handle om?
Det er vigtig for os at kunne målrette undervisningen specifikt til jeres behov i kommunen. Hvis du er interesseret i, at Miljøportalen kommer forbi din kommune, skal du udfylde en digital blanket, hvor du angiver, hvad du er interesseret i at blive undervist i. Efter vi har modtaget ønsker om undervisning fra dig og dine kollegaer, vil vi tilrettelægge et program, der er målrettet specifikt til jeres behov. Du finder blanketten her. Du skal have udfyldt blanketten senest d. 15. august 2014.

Hvad skal kommunen gøre?
Kommunen skal stille lokaler med projektor til rådighed og sørge for forplejning. Deltagerne skal desuden selv medbringe en computer til undervisningen. Vi forventer, at undervisningsdagen vil vare ca. 4 timer. Kommunen skal stille med en kontaktperson, der skal være behjælpelig med at koordinere det praktiske på undervisningsdagen i samarbejde med Miljøportalen. I blanketten kan du angive, om du ønsker at være kontaktperson for din kommune.

Hvornår bliver det?
Når vi har modtaget din blanket, vil vi vende tilbage med forslag til dato og til jeres program. I tilfælde af at nabokommunen har samme behov vil vi foreslå en sammenlægning af undervisningsdagen for at understøtte den lokale vidensdeling. Vi stræber efter et deltagerantal på ca. 20 per gang, da vores erfaring viser, at det er passende. 

Neden for finder du en oversigt over Miljøportalens fagsystemer. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Miljøportalen på 7254 5454 eller skrive en mail til miljoeportal@miljoeportal.dk.

Vi glæder os til at komme rundt i landet og besøge jer.

Med venlig hilsen
Danmarks Miljøportal

Fagsystemer i Danmarks Miljøportal

Danmarks Arealinformation
Indeholder miljødata der vises på kort (eksempelvis naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening, overfladevand og grundvand)

DKJord
Indeholder data om jordforureninger i Danmark.

Fiskbase
Indeholder data fra fiskeundersøgelser i søer og fjorde.

Jupiter
Indeholder data for grundvandsområdet særligt i forhold til boringer og vandindvindingsanlæg.
Desuden indgår råstof-, miljø- samt geotekniske data.

Naturdatabasen
Samler myndighedernes naturregistreringer på lokaliteter (eksempelvis floralister, fund af dyr, fugletællinger og overvågning af naturtyper og arter)

Naturappl
Applikationen Naturappl understøtter miljømedarbejdernes inddatering af naturdata i felten og på kontoret. Den indeholder desuden et beregningsværktøj til naturtilstande.
Med Naturappl kan du kan indrapportere dine naturdata på alle feltskemaerne i Naturdatabasen, masseopdatere status for dine registreringer, referere til tidligere stednavne, søge på artssynonymer, slette registreringer og meget mere.

PULS
Indeholder data om regnbetingede udledninger, renseanlægsoplysninger, kemidata, vandføringsdata
Vilkår – Udlederkrav – Kontrolprogram

STOQ
Består af data om vandløb, søer og marine områder.
STOQ indeholder følgende moduler:
  1. Datamoduler: Marint, Marint planktonmodul, Sporstoffer, Sømodul, Søplanktonmodul, Søvegetation, Vandløbsmodul
  2. Beregningsmoduler: Indberetningsmodul, Importmodul, Kildeopsplitningsmodul, Rapportmodul
  3. Systemnære moduler: Værktøjsmodul
WinBio
Indeholder data om smådyr i vandløb (DVFI-faunaklasse), vandplanter i søer, fisk i vandløb, vandløbsnær vegetation samt fysiske forhold i vandløb (Fysisk index)