Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksDownload-data

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det er muligt at downloade data fra Danmarks Arealinformation enten for et udvalgt område eller for hele landet


 


Brugsret til data

Danmarks Miljøportal giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i -øvrigt ubegrænset brugsret til Miljøportalens åbne data, som frit bl.a. kan:
 • kopieres, distribueres og offentliggøres,
 • ændres og sammensættes med andet materiale,
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

​​Vilkår for brug af data 

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Danmarks Miljøportal godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Kilde​angivelse

Ved brug af data skal følgende angives: ​[indsæt [Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data]].


​Data kan downloades direkte fra Arealinformation

​På Arealinformation kan du udvælge et område og dernæst vælge, hvilke datasæt du ønsker at downloade. Data bliver så dannet med de senest opdaterede data.
​​​Data kan downloades i følgende formater:
 • File Geodatabase -​​ gdb
 • Shapefiler - shp
 • Mapinfo - mitab
 • Autodesk Autocad - DXF:R2007 - dxf
 • Autodesk Autocad - DWG_R2007 - dwg
 • Bentley Microstatiosn Design (V8) - dgn
 • Geografy Markup Language - GML​

 


Hent landsdækkende temaer (i foruddannede pakker)

Du kan også downloade landsdækkende temaer​, som er dannet ud fra en natlig kørsel. Adgang til disse foruddannede pakker ses nederst på siden. ​
De landsdækkende temaer kan downloades i følgende formater:
 • File Geodatabase - gdb
 • Shapefiler - shp
 • Mapinfo - mitab

Vær opmærksom på, at ikke alle temaer i pakkerne neden for bliver opdateret dagligt.
​* Følgende temaer bliver kun opdateret 1x om året eller med flere års mellemrum og skal derfor ikke downloades dagligt:
 • HNV (opdateres kun 1 gang årligt i december)
 • Nitratklasser  - flade (opdateres med ​ flere års mellemrum, senest i maj 2016)
 • Fosforklasser
 • Kvæstofreduktonspotentialer (opdateres med flere års mellemrum)
 • Natura2000-oplande (opdateres med flere års mellemrum)​
Beskyttede vandløb - linje
Beskyttede naturtyper - flade
Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner - flade
Beskyttede sten- og jorddiger - linje
Boringsnære beskyttelsesområder - flade
DKJord Nuancering af V2 - flade
DKJord V2 - flade
DKJord V1 - flade
Drikkevandsinteresser - flade
Fosforklasser - flade *
Fredede områder - flade
Fredede områder, forslag - flade
​Følsomme indvindingsområderGDBTABShape
​Gennerelle artsfund, fladerGDBTABShape
​Gennerelle artsfund, linjerGDBTABShape
​Gennerelle artsfund, punkterGDBTABShape
HNV *
TAB​
​Igangværende påbud JFLGDBTABShape
Indsatsområder - flade
​Indvindingsoplande udenfor OSDGDBTABShape
Kategori 3-natur potentiel ammoniakfølsom skov - flade
Kirkebyggelinjer - flade
​Kortlægning af levesteder, fladerGDBTABShape
​Kortlægning af levesteder, punkterGDBTABShape
​Kortlægning af naturtyper, fladerGDBTABShape
​Kortlægning af naturtyper, punkterGDBTABShape
Kvælstofreduktionspotentialer - flade *
Kystnærhedszone - linje
​Natura2000 - Fuglebeskyttelse GD​B ​​TABShape
​Natura2000 - Habitatområder​GDBTABShape
Natura2000-oplande - flade *
Naturbesigtigelse, fladerGDBTABShape
​Naturbesigtigelse, linjerGDBTABShape
​Naturbesigtigelse, punkterGDBTABShape
Natur- og vildtreservater - flade
Nitratfølsomme indvindingsområder - seneste viden - flade
Nitratklasser - flade *
Områdeklassificering - flade
Operationeller Sø- og vandløbsstationer - punkt
​Overvågning af bilagsarter mm., fladerGDBTABShape
​Overvågning af bilagsarter mm., punkterGDBTABShape
​Overvågning af fugle, fladerGDBTABShape
​Overvågning af fugle, linjerGDBTABShape
​Overvågning af fugle, punkterGDBTABShape
​Overvågning af naturtyper, fladerGDBTABShape
​Overvågning af naturtyper, punkterGDBTABShape
Ramsarområder - flade
Råstofområder - flade
Skovbyggelinjer - flade
Søbeskyttelseslinjer - flade
​Terrænhældning over 6 gr.
GDB
TAB
Shape
Åbeskyttelseslinjer - flade

*  Temaet​ bliver kun opdateret 1x om året eller med flere års mellemrum og skal derfor ikke downloades dagligt.
​ ** Data der ligger i temaet Habitatnatur på Arealinformation blev senest opdateret i 2014 og er ikke længere gældende. Data kan i stedet ses på MiljøGIS.​ Læs nyheden Habitatnaturtyper

​​