Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Dataansvar

​​Ansvaret for data (indhold, kvalitet og ajourføring) påhviler de enkelte myndigheder i overensstemmelse med det dataansvar, som parterne bag Danmarks Miljøportal har indgået. Det betyder, at det ligger hos staten, kommunerne eller regionerne. ​

​Krav om indsamling og bearbejdning af data findes i bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, vandløbsloven, miljømålsloven, planloven, vandforsyningsloven, havmiljøloven, skovloven, museumsloven, landbrugsloven og jordforureningsloven.


Danmarks Miljøportal har to typer af aftaler:

DATAANSVARSA​FTALER
er aftaler som parterne bag Danmarks Miljøportal (KL, Danske Regioner og Miljø- og Fødevareministeriet) har indgået 
DATALEVERANCEAFTALER
er aftaler som Danmarks Miljøportal har indgået med eksterne parter (uden for partnerskabet)Dataansvarsaftale

Dataansvarsaftaler betegner de aftaler som parterne bag Danmarks Miljøportal (KL, Danske Regioner og Miljøministeriet) har indgået som led i samarbejdet omkring Miljøportalen. En dataansvarsaftale fastlægger hver enkelt myndigheds opgaver vedrørende produktion og opdatering af de data, som myndigheden har ansvaret for. Vedligeholdelsen af data er således fordelt mellem de 98 kommuner, 5 regioner og Bornholms regionskommune samt Miljø- og Fødevareministeriets styrelser og lokale enheder, som hver især står inde for kvaliteten og aktualiteten af data.

Dataansvarsaftalerne kan findes i højre side. Dataansvarsaftalerne opdateres løbende. I forbindelse med en opdatering i 2011 er Bilag 6 (planlægning) udgået. ​

Ajourføring af data

Aktualiteten af data er en af de helt centrale succesparametre for myndighedernes samarbejde om Miljøportalen. Derfor er det aftalt, at Miljøportalen løbende udarbejder en ajourføringsstatistik, som giver et overblik over antallet af redigeringer (oprettelse, rettelser og sletninger). Statistikkerne findes til højre på denne side.

 

Seneste ajourføringsstatistikker


​Statistikken giver et billede af aktivitetsniveauet og er samtidig en orientering til parterne bag Miljøportalen med det formål at sikre opmærksomhed om opgaven.
 

I dataansvarsaftalerne fremgår det, hvornår data skal ajourføres. Da data tilvejebringes på meget forskellig vis med varierende krav til kvalitetssikring og med vidt forskellige tidshorisonter, er aftalerne om opdatering også meget varierede. Kravene om opdatering varierer fra 'løbende ajourføring' over én gang årligt til hvert 4 år. Det betyder, at aktualiteten for opdatering kan variere betydeligt indenfor samme datasæt. Kravet om ajourføring er dels lovfæstet dels aftalebaseret.


Dataleveranceaftale

Dataleveranceaftaler betegner de aftaler som Danmarks Miljøportal har indgået med eksterne parter, dvs. uden for kredsen af de tre myndigheder, der udgør samarbejdet om Danmarks Miljøportal. Dataleveranceaftalerne sikrer leverancer af data, der typisk vises på Danmarks Arealinformation.

Eksempler på dataleveranceaftaler:

  • Data om fredninger fra Kulturarvsstyrelsen
  • Landbrugstemaer fra NaturErhvervstyrelsen
  • Jordbrugstemaer fra Danmarks JordbrugsForskning (DJF)

Vilkår for brug af danske offentlige data

Danmarks Miljøportal giver på nedenstående vilkår brugsret til de data, der indgår i Miljøportalens åbne datakatalog. Adgangen til at benytte de dokumenter og billeder, man kan få adgang til via disse data afhænger af regler i ophavsretsloven og i den øvrige lovgivning.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret og er i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende retten til at videreanvende den offentlige sektors informationer ("PSI-loven") og kan sammenlignes med Creative Commons-licenserne CC0 og CC-BY. 

Brugsret

Danmarks Miljøportal giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til Miljøportalens åbne data, som frit bl.a. kan:

  • kopieres, distribueres og offentliggøres,
  • ændres og sammensættes med andet materiale,
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Danmarks Miljøportal godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Kildeangivelse

Ved brug af data skal følgende angives: [indsæt [Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data]].

 

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og Danmarks Miljøportal har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Danmarks Miljøportal garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Ansvarsfraskrivelse

Fejlinformation som følge af fejl i data hæfter Danmarks Miljøportal ikke for, ligesom Danmarks Miljøportal ikke hæfter for erstatningskrav som følge af brugen af Danmarks Miljøportal. Ansvaret for datas kvalitet, dokumentation og ajourføring bæres af de datagenererende myndigheder i henhold til Dataansvarsaftalen.

Det bemærkes, at bilagene til Dataansvarsaftalen løbende opdateres på Danmarks Miljøportal som følge af opgave- og lovændringer mv., men disse bilag kan ikke betragtes som en fyldestgørende juridisk beskrivelse. Danmarks Miljøportal er af informativ karakter.

Indholdet på Danmarks Miljøportal kan ikke benyttes som eneste grundlag for at træffe afgørelser, og der opfordres til at den ansvarlige myndighed på området kontaktes.


§3-b​eskyttet natur

Vær opmærksom på, at arealer der i Danmarks Arealinformation er registrerede som § 3-beskyttet natur kan ændre status ift. om det er § 3-beskyttet eller ej. Det skyldes, at det er en konkret vurdering af arealets naturindhold, som afgør arealets klassificering. Fx kan et areal 'vokse ind' i en §3-beskyttelse, hvis det ligger hen og fx sjældne planter eller insekter indfinder sig. På samme vis kan et areal 'vokse ud' af en §3-beskyttelse, hvis de sjældne planter udkonkurreres af almindelige. Det anbefales derfor, at der rettes henvendelse til den enkelte kommune for at høre, om et givent areal er § 3-beskyttet eller ej.​

Drift

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer, men Danmarks Miljøportal kan ikke garantere, at webservices ikke afbrydes eller i øvrigt påvirkes af forskellige driftsmæssige forstyrrelser. Såfremt Danmarks Miljøportal bliver opmærksom på forstyrrelser i driften eller andre tekniske problemer vil dette blive annonceret i  driftsstatus. Danmarks Miljøportal påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå ved brugen af Miljøportalen.

Ortofotos

Danmarks Arealinformtaion gø en række luftfotos/ ortofotos tilgængelige offentligt. Der medfølger dog nogle særlige brugsvilkår med disse, som du kan læse  om her​, hvis du ønsker at benytte luftfotos fra Danmarks Arealinformation