Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Slutbrugerløsninger

​Danmarks Miljøportal er bekendte med en række slutbrugerløsninger, som er koblet til Miljøportalens databaser. 


Løsningerne er vist i nedenstående tabel. Hvis du kender til andre løsninger, så hører vi gerne fra dig. Kontakt Miljøportalen på miljoeportal@miljoeportal.dk Kontakt den driftsansvarlige (virksomhed), hvis du ønsker at få mere viden om systemerne eller ønsker at bruge dem.

Oversigt over slutbrugerløsninger​​​

GIS-systemer
Grundvandssystemer
Jordsystemer
Natursystemer
Overfladevandssystemer - det rene vand
Punktkildesystemer
- Data om regnbetingede udledninger (RBU)
- Data om spildevand / renseanlæg
- Data om akvakulturanlæg (dambrug)
- Data om badevand​
Rottesystemer

                ​                                          ​

Bemærk: Beskrivelser af systemerne er taget fra de driftsansvarliges egne hjemmesider. Danmarks Miljøportal kan kun vejlede i egne systemer. Kontaktinformation opdateres ikke løbende, hvis kontaktoplysningerne bliver ændret, kontakt derfor gerne Danmarks Miljøportal miljoeportal@miljoeportal.dk, de kan blive rettet i skemaet.


 

System Beskrivelse​ Driftsansvarlig​ Kontakt / link​

GISsystemer med integration til Danmarks Arealinformation​ ​ ​ ​ ​ ​


ArcDAI​

Kommuner skal ifølge dataansvarsaftalen udføre administrativ ajourføring af temaer på Danmarks Arealinformation (DAI).

ArcDAI sikrer, at DAI-data let og effektivt bliver ajourført løbende.

Orbicon Orbicon
Danmarks ArealinformationDanmarks Arealinformation er alles adgang til miljødata i Danmark. Her kan du få præsenteret miljødata på et kort og se, hvad der gælder på en specifik lokalitet eller et jordstykke (matrikel).Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal
KORTINFONIRAS' webGIS system KortInfo til håndtering og illustration af geografiske data – i både offentlige og private virksomheder.NIRAS NIRAS
MapInfo/DAI

MapInfo/DAI er udviklet med det formål at give brugerne mulighed for at vedligeholde GIS-data på Miljøportalen direkte fra

egen MapInfo.

Geograf Geograf
BEST Vandløb og NaturNIRAS' webbaserede beslutningsstøtteværktøj for fagfolk i kommunerne, der arbejder med grundvand, vandløb og natur. BEST Vandløb og Natur (BEST VN) udfører enkle og tidsbesparende hydrologiske beregninger på akkumuleret effekt af vandindvining på natur og vandløb. ​NIRASNIRAS​

Grundvandsystemer med integration til Jupiter (Grundvandsdatabasen)  ​ ​ ​


System Beskrivelse​ Driftsansvarlig​ ​Kontakt / link
GeoenvironSystemet er modulopbygget og anvendes til både miljø- og byggesagsbehandlingen. Det omfatter også en række digitale selvbetjeningsløsninger, som sparer tid for både kommune, borgere og virksomheder.GeoKon GeoKon​
GeoGISGeoGIS2020 er et generelt framework til håndtering af tekniske databaser. Systemet indeholder en række funktioner specielt rettet mod geologiske, geotekniske og vandtekniske data og opgaver.Rambøll GeoGIS
GeoScene3DGeoScene3D er software udviklet til at visualisere, fortolke, redigere og publicere geologiske data, samt opstille geologiske modeller. GeoScene3D kan bl.a. benyttes indenfor grundvand, urban geologi, udarbejdelse af potentialekort (terrænnært og magasinspecifikt), til forureningsundersøgelser og geoteknik
IGIS IGIS
JupiterJupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data med en tilhørende brugergrænseflade.GEUS GEUS
Structura MiljøMed KMD Structurafårmedarbejderne i teknisk forvaltning en fælles tilgang til opgaverne. Logikken, datagrundlaget og brugergrænsefladen er fælles på tværs af modulerne og sparer dermed tid, som i stedet kan bruges i den egentlige sagsbehandling. KMD

KMD


 

​BEST Vandløb og Natur

BEST Kemi

​NIRAS' webbaserede beslutningsstøtteværktøjer kan bistå kommuner, regioner, staten, vandforsyninger og andre aktører til bl.a. at foretage vurderinger af grundvandskemisk bæredygtighed, og anvendes til at udføre tidsbesparende hydrologiske beregninger. BEST systemerne bygger på geologisk data fra bl.a. boringer i Jupiter, og udstiller og bearbejder data direkte fra Jupiter.​NIRASBEST

Jordsystemer med integration til DK-jord(Jordforureningsdatabasen)​


​System Beskrivelse​ Driftsansvarlig​ Kontakt / link​
GeoenvironSystemet er modulopbygget og anvendes til både miljø- og byggesagsbehandlingen. Det omfatter også en række digitale selvbetjeningsløsninger, som sparer tid for både kommune, borgere og virksomheder.GeoKon GeoKon
JARFor at muliggøre administrationen af forurenede jordarealer på en effektiv måde har COWI udviklet JAR. Systemet understøtter Regionernes forvaltning af Jordforureningsloven.COWI COWI
ScreeningsværktøjEt værktøj til at screene arealer med jordforurening, som udgør en risiko på overfladevand og naturområder.Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal


Natursystemer med integration til Naturdatabasen​   


​ ​ ​
​System Beskrivelse​ Driftsansvarlig​ Kontakt / link
Danmarks NaturdataEt alternativ til at fremsøge naturdata fra Naturdatabasen. På Danmarks Naturdata kan man fremsøge data ved hjælp af en træstruktursøgning.Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal
NaturApplEt værktøj til inddatering af naturdata til naturdatabase n NaturAppl kan bruges på PC og windows tablet offline, så man kan have den med i felten.Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal
NaturdataAdgang til at fremsøge naturdata på tværs af hele landet. Denne adgang giver fx mulighed for at se hvilke arter, som er fundet i hele Danmark. Alle har adgang til Naturdata.Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal
Naturdata  Danmarks ArealinformationGør det muligt at søge data om natur for et område, som man udvælger i Danmarks Arealinformation. Forskellen mellem søgning via Naturdata og Naturdata på Danmarks Arealinformation er at du via Danmarks Arealinformation indsnævrer dit søgeresultat vha. et geografisk område.Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal


 

Overfladevandssystemer – det rene overfladevand

​ ​

​System Beskrivelse​ Driftsansvarlig​ Kontakt / link
AquaBaseFagsystem, som indeholder Marine vegetationsdata (alger og ålegræs).Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal
FiskBaseFagsystem, som indeholder data fra fiskeundersøgelser i søer og fjorde.Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal
MFS-baseFagsystem, som indeholder data om miljøfremmende stoffer i biota og sediment Biota-effekter.Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal
STOQ

STOQ som helhed består af oplysninger om vandløb, søer og marine områder. 

STOQ er et fagsystem, der indeholder forskellige moduler.

Datamoduler: Marint, Marint planktonmodul, Sporstoffer, Sømodul, Søplanktonmodul, Søvegetation, Vandløbsmodul

Beregningsmoduler: Indberetningsmodul Importmodul, Kildeopsplitningsmodul, Rapportmodul

Systemnære moduler: Værktøjsmodul

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal
WinBio

Indeholder data om:
Smådyr i vandløb (DVFI- faunaklasse)
Vandplanter i søer
Fisk i vandløb
Vandløbsnær vegetation
Fysiske forhold i vandløb (Fysisk index)

Adgang til et datamodul og beregningsmodulet BioQuery

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal
WinRambi

Indeholder data om:
Bunddyr i søer
Bunddyr i marine områder   

Adgang til et datamodul og beregningsmodulerne RamStatistik og RamQuery.

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal


Punktkildesystemer med integration til PULS (punktkildedatabase)
​ ​ ​

Data om regnbetingede udledninger (RBU) ​ ​ ​
​System ​Beskrivelse Driftsansvarlig ​ Kontakt / link
GIDASGIDAS er forsyningens løsning til at vedligeholde spildevandsplanens kortbilag og skemaoplysninger på en nem og hensigtsmæssig facon, så planen altid er up to date. GIDAS består af en GIS-del og en databasedel, og der er fuld integration mellem grafik og data.EnviDan EnviDan
OPUSMed OPUS får du det ideelle værktøj til en effektiv spildevandsplanlægning. Det er et dynamisk værktøj, der giver mulighed for at ændre, samle og udskifte data, og det kan uproblematisk arbejde sammen med eksisterende systemer.Orbicon Orbicon
NemPULS (udviklet af christianlykke.net) NemPULS er et brugervenligt alternativ til Miljøportalens basale brugergrænseflade, PULS-basis. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med en række renseanlæg og myndigheder med fokus på at reducere de administrative byrder, der er forbundet med PULS. Nye funktioner bliver løbende tilgængelige, og som bruger er du med til at bestemme hvilke. NemPULS NemPULS
System2000 tilbagestopsmodul (udviklet af Frontmatec) Klar til skybrud? • Hurtig opsætning af logik mellem jeres pumpestationer • God oversigt over alle stationer og deres bindinger • Opsætning af recepter • Kommunikations- og logikstyring til mere end én understation • Fleksibel ændring af strategier Driftspersonalet kan selv lave recepter som kan udføres til en eller flere stationer på samme tid. Frontmatec Frontmatec

Data om spildevand / renseanlæg​ ​ ​ ​
System Beskrivelse​ Driftsansvarlig​ Kontakt / link​
AnaMo (udviklet af Frontmatec) AnaMo - unikt ledelsesværktøj til fremtidens drift Giver ledelsen overblik og kvalitetssikring AnaMo er et ledelsesværktøj, der fortæller om målingerne på anlæggene bliver overholdt. Der er lovkravsmæssige og daglige rapporter for den daglige drift. Dataene fås fra SCADA, indtastning eller PULS. AnaMo er også velegnet til benchmarking og asset management. Frontmatec Frontmatec
EnviPULS (udviklet af EnviDan)Enkel og brugertilpasset funktionalitet til forsyninger og myndighed. • Validering og godkendelse/afvisning af indlagte analysedata på renseanlæg • Redigering og oprettelse af udledningstilladelse • Afløbskontrol til sikring af overholdelse af udlederkrav • Løbende beregning af vandføringsvægtet stoftransport • Historisk overblik over analysedata • Dataudtræk til MS Excel EnviDan EnviDan
DIMS (udviklet af DHI)Udvikling er i gang for at skabe et produkt til håndtering af spildevandsdata. Forsyningsvirksomhedernes behov for at indlæse kemiske analyser og feltmålinger til DIMS vil blive understøttetDHI DHI
Managing PULS (udviklet af Sweco, tidl. Grontmij)

Managing PULS er ved at blive udviklet. 

ManagingPuls  er et web-site, hvor du kan få adgang til og mulighed for at vedligeholde informationer i den nationale punktkildedatabase PULS.

Med ManagingPuls kan du logge ind på DMP's PULS-system, og se data for de forskellige punktkilder (renseanlæg), som er i PULS.

Sweco Sweco
NemPULS (udviklet af christianlykke.net) NemPULS er et brugervenligt alternativ til Miljøportalens basale brugergrænseflade, PULS-basis. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med en række renseanlæg og myndigheder med fokus på at reducere de administrative byrder, der er forbundet med PULS. Nye funktioner bliver løbende tilgængelige, og som bruger er du med til at bestemme hvilke. NemPULS NemPULS

Data om akvakulturanlæg (dambrug) ​ ​ ​
​System Beskrivelse​ Driftsansvarlig​ Kontakt / link​
NemPULS (udviklet af christianlykke.net) NemPULS er et brugervenligt alternativ til Miljøportalens basale brugergrænseflade, PULS-basis. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med en række renseanlæg og myndigheder med fokus på at reducere de administrative byrder, der er forbundet med PULS. Nye funktioner bliver løbende tilgængelige, og som bruger er du med til at bestemme hvilke. NemPULS NemPULS

​Data om badevand​
​​​ ​ ​ ​
​System Beskrivelse​ ​Driftsansvarlig Kontakt / link
​​AnaMo (udviklet af Frontmatec)​Frontamec vil videreudvikle AnaMo til at kunne  håndtere badevandsdata, hvis der er kommuner, der er interesserede.​Frontmatec Kim Nissen kn@frontmatec.com 
T: 20 75 26 54
​Mermaid (udviklet af DHI)I det nye web-baserede Mermaid-program kan brugeren danne sig et overblik over tilstanden på alle strandene i kommunen. Systemet viser resultatet af de seneste badevandsundersøgelser via et farvet ikon, som enten viser grønt eller rødt, alt efter om resultatet er over eller under en brugerdefineret grænseværdi. Brugeren kan også gennemføre en klassifikationsberegning for at se, om sidste års klassifikation stadig 'holder'. Pt forventes det, at programmet er færdigt i september 2016.​DHIJesper G. Dannisøe
jda@dhigroup​.com
​​NemPULS (udviklet af christianlykke.net) NemPULS er klar med de grundlæggende funktioner til at håndtere badevandsprøver i PULS-databasen. 

- Redigering af stationernes stamdata.
- Oprettelse og redigering af prøver med analyseresultater, feltmålinger og observationer fra prøvetagningen.
- Kvalitetssikring af prøver ved at godkende eller afvise laboratoriets indberetning.
- Værtøj til grafisk at visualisere og sammenligne sæsonens analyseresultater og feltmålinger.

​NemPULSChristian Lykke
info@nempuls.dk


Rottesystemer med integration til Rottereden (Rottedatabase)
​ ​ ​

​System Beskrivelse​ Driftsansvarlig​ Kontakt / link
Geoenviron Rotter (udviklet af Geokon)Geoenvion Rotter er et integrationsmodul, som sikrer, at rottedata automatisk udveksles med den fællesoffentlige rottedatabase.GeoKon GeoKon
Rotteweb (udviklet af Sweco)Rotteweb er en internetbaseret løsning, som giver brugerne adgang til den fællesoffentlige rottedatabase.Sweco Sweco
Synchronicer RotteGIS (udviklet af Soft Design)Synchronicer RotteGIS er en app-baseret løsning, som kan bruges af rottefængerne i marken og til opgavestyring for kontraktholdere. Udveksler data med Miljøportalens fællesoffentlige rottedatabase Rottereden. Soft Design Soft Des​ign